مهم ترين اصول حاكم بر اهداف مدرسه تنسیم

اهداف مذهبي :

1-آگاهي به اصول دين وآشنايي با زندگي انبياء اولوالعزم به ويژه نبي اكرم (ص)و معصومين .

2-احترام به ارزش هاي ديني و احترام به قرآن و خواندن و درك پيام آن .

3- برپايي نماز و محترم شمردن واهميت قائل شدن به اين فريضه ي الهي.

4-آشنا ساختن دانش آموزان با مسائل و تكاليف ديني .

 

اهداف اخلاقي :

تربيت دانش آموزاني با اولويت هايي چون :

1-راستگويي ورعايت ادب و مهرباني و وظيفه شناسي.

2- احترام به بزرگتر ها و رعايت ادب و احترام در ارتباط با اطرافيان.

3- حفظ مظاهر عفت و حياء و شئونات پذيرفته شده در اجتماع.

4- تلاش در برقراري ارتباط صحيح با ديگران .

5- تشويق دانش آموزان در جهت بدست آوردن حق خود از راه هاي صحيح.

 

 

اهداف علمي و آموزشي :

1- شناسايي و پرورش و جهت دهي به استعدادها و توانمندي هاي عملي دانش آموزان .

2- پرورش دانش آموزاني با ويژگي كنجكاو نسبت به شناخت پديده هاي پيرامون.

3- ارج نهادن به زبان فارسي و تاكيد بر آشنايي كامل با زبان فارسي.

4- اهتمام در جهت تقويت مهارت هاي خوب فكر كردن و خوب ديدن و خوب گوش كردن.

5- تقويت مهارت هاي خواندن و نوشتن و درك مطلب.

6- توجه و تاكيد به تحقيق و پژوهش و تشويق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش هاي علمي .

7- آشنايي دانش آموزان با علوم و فن آوري ها و دنياي رو به پيشرفت اطلاعات و فناوري.

 

 

اهداف اجتماعي :

1- تاكيد بر تربيت دانش آموزاني وظيفه شناس در مقابل خانواده و دوستان و ...

2- آموزش مهارت هاي اجتماعي اوليه.

3- تاكيد بر حفظ نظم و انضباط در خانه و مدرسه و اجتماع .

4- جلب مشاركت و همياري دانش آموزان در انجام امور مدرسه و تشويق آنان به مشاركت در فعاليت هاي گروهي .

5- تشويق دانش آموزان به رعايت آداب سخن گفتن و تقويت مهارت هاي برقراري ارتباط با اطرافيان در آنان .

6- تقويت روحيه ي ميهن پرستي و خدمت به ميهن و هم ميهنان.

 

اهداف هنري :

1- پرورش حس زيبايي شناسي و توجه به زيبايي هاي طبيعت پيرامون.

2- الگو برداري از زيبايي ها و نظم موجود در طبيعت .

3- كشف و پرورش استعدادهاي ذوقي و هنري در دانش آموزان .

4- آشنايي با برخي از گونه ها وآثار هنري و ارج نهادن به هنر بومي و ملي .

 

 

اهداف بهداشتي :

1- آموزش اصول بهداشت فردي و تشويق دانش آموزان در رعايت اين اصول.

2- تاكيد بر رعايت بهداشت محيط و حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي .

3- آموزش و ياد آوري مستمر نكات ايمني و تشويق دانش آموزان در جهت رعايت آنها در فعاليت هايشان.

4- تلاش براي افزايش قابليت هاي جسمي و حفظ سلامت تن و روان از طريق آموزش نكات مهم و انجام تمرين ها ي مربوطه.

5- تشويق دانش آموزان به استفاده از تغذيه ي سالم در جهت حفظ سلامتشان.