مشاوره تحصیلی

جلسه هم اندیشی و مشاوره تحصیلی اولیا پایه 

جلسه هم اندیشی و مشاوره تحصیلی اولیا پایه یازدهم و دوازدهم با حضور جناب آقای کارآمد تشکیل شد موضوع جلسه اهمیت دروس عمومی در کنکور و ضرایب آنها

گزارش تصویری