ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی مدرسه تسنیم به مناسبت ایام محرم 

به مناسبت ایام محرم ایستگاه صلواتی توسط کادر مدرسه برپا شد.

گزارش تصویری