سمت : دبیر عربی

سابقه فعالیت : 14 سال

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی