فریبا تابع افشار

سمت : دبیر فیزیک

سابقه فعالیت : 35 سال

مدرک تحصیلی : لیسانس فیزیک