فریبا محمد جعفری

فریبا محمد جعفری

سمت : دبیر ریاضی

سابقه فعالیت : 2 سال

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس جبر جابجایی - لیسانس ریاضی محض