نسرین قاسمی

سمت : دبیر زبان و ادبیات فارسی

سابقه فعالیت : 10 سال

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی