سمت  : دبیر ریاضی

سابقه فعالیت : 18 سال 

مدرک تحصیلی : دکترای ریاضی