شهلا غنی دل

شهلا غنی دل

سمت : معاون آموزشی 

سابقه فعالیت : 34 سال

مدرک تحصیلی :لیسانس علوم تربیتی