جریان دو طرفه

بهترین محل یاد گیری کلاس مدرسه است؛ زیرا ..........

کریم عباسی اول

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

نخستین تعامل ( ارتباط متقابل ) در کلاس است

از آن جا که اولین برای یادگیری درس مورد نظر در کلاس به صورت واقعی و رسمی اتفاق می افتد، بنابراین بر همین اساس می توان گفت بهترین محل یاد گیری کلاس است.

یادگیری با فن آوری بهتر می شود

فن آوری یادگیری را تحریک می کند، تحول بنیادین، تحول در اندیشه هاست و برای تحول اندیشه ها لازم است در روش تدریس معلم تحول ایجاد شود، لازمۀ این تحول استفاده از فن آوری در کلاس درس است. فن آوری ابعاد متفاوت دارد و با توجه به گوناگونی مواد یادگیری متفاوت است. این فن آوری می تواند شامل یک تصویر، مقوا، برچسب، مواد معلم ساخته، استفاده از اینترنت، پروژکتور، تابلوی هوشمند و ... باشد.

کلاس، اولین مکان رسمی یادگیری است

اگر بپذیریم که نخستین یادگیری و اولین مطالعه بسیار اهمیت دارد و مدتها در ذهن پایدار می ماند، در این صورت خواهیم پذیرفت که بهترین محل یادگیری، کلاس است.

کلاس درس، یادگیری را معنی دار می کند

برخی دانش آموزان معنای درست و یکسانی از بعضی واژه های کتاب درس  ندارند، لذا وقتی این واژه ها در کلاس درس مورد بررسی قرار می گیرند، در واقع زمینه برای یادگیری معنی دار فراهم می شود.

بیان اهمیت مطالب در کلاس درس

معلم می تواند در کلاس درس بر نکات مهم بیشتر تاکید کند و اهمیت آن ها را بازگو کند، به عبارت دیگر معلم می تواند واژه ها و جملات کلیدی را در کلاس درس مطرح کند تا دانش آموزان بیشتر یاد بگیرند.

بهره گیری از فرصتها در کلاس درس

از آن جا که بیشتر معلمان از طرح درس و نقشه شناختی لازم برای یادگیری دانش آموزان بهره مندند، لذا از زمان موجود می توان حداکثر استفاده را به عمل آورد و میزان یادگیرای را افزایش داد.

 

منبع :

ماهنامه تخصصی اولیا و مربیان پیوند

دروۀ 41- شماره 7 شماره پیاپی470 دی ماه 1398

جهت دریافت مجلات پیوند به دبیرستان تسنیم ( از بهترین دبیرستانهای دخترانه غیر دولتی ارومیه ) مراجعه فرمایید.