گزیده ای از فعالیتهای غیر درسی آذر ماه

گزیده ای از فعالیتهای غیر درسی آذر ماه به روایت تصویر  در تسنیم  یکی از بهترین دبیرستانهای ارومیه

گزارش تصویری