نفرات برتر مسابقات قرآن ،عترت و نماز

مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن، عترت و نماز روز شنبه 23 آذر ماه برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات جهت معرفی به مرحله ناحیه ای معرفی شدند.

مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن، عترت و نماز روز شنبه 23 آذر ماه برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات جهت معرفی به مرحله ناحیه ای معرفی شدند

گزارش تصویری